Phần 4: Communication & Culture
(Unit 1 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Culture - The return of the extended families in the UK and the USA
(Văn hóa - Sự trở lại của gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 15 SGK tiếng Anh lớp 11 - Culture - sách mới

2. Discuss with a partner.
(Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)
1.
What is the current family trend in Viet Nam?
(Xu hướng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?)
Đáp án:
Nuclear families with parents and one or two kids.
(Gia đình hạt nhân với bố mẹ và 1 hoặc 2 con.)
2.
What are the reasons for the current trend?
(Nguyên nhân dẫn tới xu hướng hiện tại?)
Đáp án:
Western values have been adopted into Vietnamese society. Today, many young people embrace their freedoom and independence. Besides, they can afford to buy their own house/ flat and take care of their children without depending on their parents. Some of them work in other provinces or abroad, so they live far away from their parents.
(Các giá trị phương Tây du nhập vào xã hội Việt Nam. Ngày nay, nhiều người trẻ tuổi đề cao sự tự do và độc lập của bản thân. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng tài chính để tự mua nhà/ căn hộ và chăm sóc con cái mà không cần phụ thuộc vào cha mẹ. Một vài người trẻ làm việc ở các tỉnh khác hoặc làm việc ở nước ngoài, vì vậy họ sống xa bố mẹ.)
3.
Do you think children are happier growing up in extended families?
(Bạn có nghĩ những đứa trẻ hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một gia đình đa thế hệ không?)
Đáp án:
Yes, I do. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents. They can also play with cousins that are around their ages.
(Có, tôi nghĩ vậy. Khi sống chung với thành viên trong gia đình đa thế hệ, con trẻ có thể phát triển các mối quan hệ với người lớn, ngoài cha mẹ của chúng ra. Chúng cũng có thể chơi với anh chị em họ có độ tuổi tương đương.)