Phần 4: Communication & Culture
(Unit 1 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Culture - The return of the extended families in the UK and the USA
(Văn hóa - Sự trở lại của các gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 15 SGK tiếng Anh lớp 11 - Culture - sách mới

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.
(Đọc bài văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)
Over the past few years, in both the USA and the Uk, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased.
(Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ, số lượng hộ gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng.)
This trend has been the result of several economic factors.
(Xu hướng này là kết quả của một số yếu tố kinh tế.)
High unemployment rates, part-time work and low-paid jobs have forced young adults to move back with their parents.
(Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thời gian và công việc trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ.)
In addition, families now face higher costs of housing and heavier pressures of both childcare and elderly care.
(Bên cạnh đó các gia đình hiện nay đang phải đối đầu với chi phí nhà ở cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già.)
Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values and attitudes.
(Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể gây ra sự khó chịu vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.)
However, its advantages outweigh the disadvantages.
(Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi.)
When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents and old people can become more active when interacting with the younger generations.
(Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thế hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.)
Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more and more people are choosing traditional extended families.
(Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ truyền thống.)
1.
What family trend has increased in the USA and the UK?
(Xu hướng về loại hình gia đình nào đã gia tăng ở Mỹ và Anh?)
Đáp án:
The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.
(Số lượng các gia đình đa thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung 1 mái nhà.)
2.
What are the reasons for this family trend?
(Những lý do cho xu hướng gia đình này là gì?)
Đáp án:
Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.
(Thất nghiệp, việc làm bán thời gian và công việc trả lương thấp trở nên phổ biến hơn. Chi phí nhà ở tăng cao. Những áp lực về việc chăm sóc con cái và người già trở nên nặng nề hơn.)
3.
List some disadvantages of living in an extended family?
(Liệt kê một số nhược điểm của việc sống trong một gia đình lớn?)
Đáp án:
The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts.
(Các bất lợi đó là thiếu không gian, thiếu sự độc lập và thiếu sự riêng tư, và các xung đột xảy ra hàng ngày.)
4.
How do young children benefit from living in an extended family?
(Trẻ nhỏ hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình nhiều thế hệ như thế nào?)
Đáp án:
They can develop relationships with adults other than their parents.
(Chúng có thể phát triển các mối quan hệ với người lớn, ngoài bố mẹ ra.)
5.
How can old people benefit from living in an extended family?
(Người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn ra sao?)
Đáp án:
Old people can become more active when interacting with the younger generations.
(Người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ hơn.)