Phần 4: Communication & Culture
(Unit 1 - Lớp 11 - Communication and Culture - trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 15 SGK tiếng Anh lớp 11 - Communication - sách mới

1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.
(Làm việc theo nhóm. Thực hành hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của các bạn.)
1.
What kind of family do you live in?
(Bạn sống trong loại hình gia đình nào?)
Đáp án:
I have grown up with my siblings and lots of cousins that are around my ages.
(Tôi lớn lên cùng với anh chị em ruột và nhiều anh chị em họ chạc tuổi.)
Ours is a tradditional extended family with three generations living under the same roof.
(Gia đình chúng tôi là một gia đình đa thế hệ kiểu mẫu với 3 thế hệ sống chung một mái nhà.)
We share almost everything from the TV to the bathroom, so sometimes we have a lack of privacy and space.
(Chúng tôi chia sẻ hầu hết mọi thứ từ chiếc Ti vi đến nhà tắm, vì thế đôi khi chúng tôi thấy thiếu sự riêng tư và không gian riêng.)
Nonetheless, I still love my big family very much.
(Tuy vậy, tôi vẫn yêu đại gia đình của mình rất nhiều.)
2.
What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?
(Theo bạn, những thuận lợi và bất lợi khi sống trong một gia đình đa thế hệ hoặc một gia đình nhỏ là gì?)
Đáp án:
* Living in an extended family (Sống trong gia đình đa thế hệ):
- Advantages: have more support from other family members, be happier, children develop strong relationships with adults other than parents, the elderly become more active (Thuận lợi: có được sự giúp đỡ/ hỗ trợ nhiều hơn từ các thành viên khác trong gia đình, vui vẻ hơn, con trẻ phát triển các mối quan hệ vững chắc với người lớn ngoài cha mẹ chúng, người già trở nên năng động hơn)
- Disadvantages: a lot of conflicts between different generations, lack of privacy, independence and space (nhiều xung đột xảy ra giữa các thế hệ khác nhau, thiếu sự riêng tư, thiếu sự độc lập và không gian riêng tư)