Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Listening - How are we different?
(Nghe hiểu - Chúng ta khác nhau thế nào?)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening - sách mới

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.
(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây.)
Gợi ý đáp án:
1.
Do your parents like the way you dress? Why or why not?
(Bố mẹ của bạn có thích cách ăn mặc của bạn không? Tại sao có hoặc tại sao không?)
Đáp án: My mum likes most of what I wear. She likes that I don't dress like everyone else around here. However, she thinks I'm always way too overdressed (which I am) and there's an occasional outfit where she thinks I take it too far. She's never like 'you're not going out of the house dressed like that!' though. She lets me do my own thing. My dad doesn't comment much on what I wear, but when he does, he says I look nice.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Mẹ tớ thích hầu hết những gì mà tớ mặc. Bà thích tớ mặc không giống ai ở quanh đây. Tuy nhiên, mẹ nghĩ là tớ ăn mặc hơi cầu kì quá (Tớ luôn vậy mà) và có 1 bộ quần áo thỉnh thoảng tớ mới mặc mà mẹ cho là nó hơi quá lố. Tuy nhiên, bà không bao giờ thể hiện thái độ kiểu như 'con không nên mặc như vậy khi ra khỏi nhà!'. Mẹ cho phép tớ tự làm theo cách của mình. Bố tớ không hay bình phẩm về những gì tớ mặc, nhưng nếu có thì ông luôn bảo rằng tớ trông đẹp đấy.
2.
What do you think about computer games? Do your parents share your viewpoints?
(Bạn nghĩ gì về trò chơi trên máy tính? Bố mẹ của bạn có cùng quan điểm của bạn không?)
Đáp án: Playing computer games after school helps me to relax after a hard day. But my parents may worry about my eyesight if I look at the computer screen for a long time. And they want me to have a healthier lifestyle with more outdoor activities.
Giải thích: Câu trả lời có nghĩa là: Chơi trò chơi điện từ sau giờ học trên lớp giúp tớ thư giãn sau 1 ngày căng thẳng. Nhưng bố mẹ tớ có lẽ lo lắng về thị lực của tớ nếu tớ nhìn vào màn hình máy tính quá lâu. Và họ muốn tớ có 1 lối sống lành mạnh hơn với các hoạt động ngoài trời.