Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Listening - How are we different?
(Nghe - Chúng ta khác nhau thế nào?)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening - sách mới

4. Listen to the conversation again and choose the best answer A, B, or C.
(Hãy nghe lại đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời đúng nhất A, B hay C.)
1.
What kind of clothes do Linda's parents want her to wear?
(Bố mẹ của Linda muốn cô ấy mặc quần áo gì?)
A. Shiny trousers
(A. quần bóng lộn)
B. tight tops
(B. áo ôm sát)
C. casual clothes
(C. quần áo bình thường)
Đáp án: C
Giải thích: They want me to wear more casual stuff such as jeans and T- shirts.
2.
What is Tom's opinion about Linda's choice of clothes?
(Ý kiến của Tom về sự lựa chọn quần áo của Linda là gì?)
A. he thinks that her parents are right.
(A. Anh ấy nghĩ rằng cha mẹ cô ấy đúng.)
B. He sympathises with Linda.
(B. Anh ấy thông cảm với Linda.)
C. He disagrees with Linda's parents.
(C. Anh ấy không đồng ý với bố mẹ Linda.)
Đáp án: A
Giải thích: Perhaps your parents can't afford to buy expensive clothes.
3.
What do you think Linda will do after talking to Tom?
(Bạn nghĩ Linda sẽ làm gì sau khi nói chuyện với Tom?)
A. She may start saving money to buy clothes.
(A. Cô ấy có thể bắt đầu tiết kiệm tiền để mua quần áo.)
B. She may follow her parents' advice.
(B. Cô ấy có thể làm theo lời khuyên của bố mẹ.)
C. She may offer her parents some advice.
(C. Cô ấy có thể cho bố mẹ mình một số lời khuyên.)
Đáp án: B
4.
Why don't Tom's parents want him to play computer games?
(Tại sao bố mẹ Tom lại không muốn anh ấy chơi trò chơi điện tử?)
A. They think some of games are harmful.
(A. Họ nghĩ rằng một số trò chơi có hại.)
B. They think playing computer games makes him neglect his studies.
(B. Họ nghĩ rằng chơi các trò chơi máy tính khiến anh ấy bỏ bê việc học hành.)
C. They think none of the games are useful.
(C. Họ nghĩ rằng không có trò chơi nào là hữu ích.)
Đáp án: C
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
What do Tom's parents want him to do?
(Bố mẹ của Tom muốn anh ấy làm gì?)
A. Play a musical instrument.
(A. Chơi một loại nhạc cụ.)
B. Do more outdoor activities.
(B. Tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn.)
C. Browse the Internet to find information.
(C. Lướt Internet để tìm kiếm thông tin.)
Đáp án: B
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.