Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Listening - How are we different?
(Nghe - Chúng ta khác nhau thế nào?)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening - sách mới

2. Match the words in the box with the appropriate definitions.
(Hãy ghép những từ cho trong khung với những định nghĩa phù hợp.)
AB
1. forbid (v) (cấm)a. attracting attention by being bright, expensive, etc. but tasteless (thu hút sự chú ý bằng cách tỏa sáng, mặc đồ đắt tiền, nhưng vô vị)
2. flashy (adj) (diện/hào nhoáng)b. attractive and showing a good sense of style (hấp dẫn và thể hiện gu phong cách)
3. elegant (adj) (thanh lịch)c. give full attention to something (chú ý hoàn toàn đến cái gì)
4. concentrate (v) (tập trung)d. order somebody not to do something (yêu cầu ai đó không được làm việc gì)
Đáp án:
1 - d
2 - a
3- b
4 - c