Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Listening - How are we different?
(Nghe - Chúng ta khác nhau thế nào?)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening - sách mới

1. You are going to listen to Tom and Linda discussing their conflicts with their parents. What do you think they will mention?
(Em sẽ nghe Tom và Linda nói về những xung đột của họ với bố mẹ. Em nghĩ các bạn ấy sẽ đề cập đến điều gì?)
clothes (quần áo)
hairstyles (kiểu tóc)
watching TV/ playing computer games too much (xem TV / chơi trò chơi trên máy tính quá nhiều)
table manners (cung cách ăn uống)
not studying enough (không học đủ)
not helping with the housework (không giúp việc nhà)