Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Where do conflicts come from?
(Đọc hiểu - Những xung đột đến từ đâu?)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới

3. Match the highlighted words in the text with the definitions below.
(Hãy ghép những từ được tô màu với những định nghĩa phù hợp bên dưới.)
conflicts (các xung đột)
norms (các chuẩn mực)
brand name (hàng hiệu, nhãn hiệu)
afford (có khả năng chi trả)
impose (áp đặt)
1.
Have enough money to buy something
(đủ tiền đề mua gì đó)
Đáp án: afford
2.
Make somebody accept the same opinions or ideas as you
(bắt ai chấp nhận những quan điểm hoặc ý kiến giống của bạn)
Đáp án: impose
3.
the name given to a product by the company that produces it
(tên do công ty sản xuất đặt cho một sản phẩm)
Đáp án: brand name
4.
standards of behaviour that are typical or accepted within a particular group or society
(những chuẩn mực về hành vi tiêu biểu hoặc được một nhóm người hoặc một xã hội chấp nhận)
Đáp án: norms
5.
situations in which people are involved in a serious disagreement or argument
(những tình huống trong đó mọi người có liên quan có sự bất đồng hoặc tranh cãi kịch liệt)
Đáp án: conflicts