Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Where do conflicts come from?
(Đọc hiểu - Những xung đột đến từ đâu?)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới

1. You are going to read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the following do you think you may find in the text?
( Bạn sẽ đọc một bài nói về những xung đột giữa cha mẹ và con cái tuổi thanh thiếu niên. Theo bạn những ý kiến nào dưới đây sẽ được tìm thấy trong bài đọc?)
a. parents and children having different tastes in music
(a. cha mẹ và con cái có những sở thích âm nhạc khác nhau)
b. parents' strong opinions about everything related to their children
(b. những quan điểm quyết liệt của cha mẹ về mọi thứ liên quan đến con cái họ)
c. children's objection to the way their parents treat them like small kids
(c. con trẻ phản đối cách bố mẹ đối xử với chúng như con nít)
d. parents' objection to their children's clothes
(d. sự phản đối của cha mẹ đối với cách ăn mặc của con cái)
e. parents' expectations of their children's better use of free time
(e. mong muốn của cha mẹ trong việc con cái họ sử dụng thời gian rảnh rỗi 1 cách hữu ích hơn)
f. parents' strong views about their children's education and future jobs
(f. những quan điểm mạnh mẽ của cha mẹ về việc học tập và công việc tương lai của con cái)
g. parents and children having different beliefs
(g. cha mẹ và con cái có những niềm tin khác nhau)