Phần 2: Language
(Unit 1 - Lớp 11 - Language - trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

2. Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.
(Viết lại những câu sau đây mà không làm thay đổi nghĩa và sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn.)
1.
It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem. (ought)
(Sẽ là 1 ý kiến hay nếu bạn nói chuyện với bố mẹ về vấn đề mà bạn gặp phải. (nên)
Đáp án: You ought to talk to your parents about your problem.
2.
You are not allowed to use your mobile phone in the examination room. (must)
(Bạn không được sử dụng điện thoại di động trong phòng thi. (phải, được)
Đáp án: You mustn't use your mobile phone in the examination room.
3.
It is not necessary for me to type my essay. (have to)
(Tôi không cần đánh máy bài luận của mình. (phải, cần)
Đáp án: I don't have to type my essay.
4.
I'd advise you to tell the truth to your family. (should)
(Tôi khuyên bạn nên nói sự thật với gia đình bạn. (nên)
Đáp án: You should tell the truth to your family.
5.
It is necessary for young people to plan their future career carefully. (must)
(Người trẻ cần phải lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của họ một cách cẩn thận. (phải)
Đáp án: Young people must plan their future career carefully.