Phần 2: Language
(Unit 1 - Lớp 11 - Language - trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

1. Underline the correct word to complete the sentences.
(Gạch dưới những từ đúng để hoàn thành câu.)
1.
I think you should/ shouldn't talk to your parents about it. I'm sure they will give you the best advice.
(Tôi nghĩ bạn nên/ không nên nói chuyện với bố mẹ bạn về vấn đề đó. Tôi chắc chắn họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất.)
Đáp án: should
2.
I don't think you ought/ ought not to do your brother's homework. He must do it himself.
(Tôi không nghĩ bạn nên/ không nên làm bài tập về nhà cho em trai bạn. Em ấy phải tự làm nó.)
Đáp án: ought
3.
You must/ mustn't finish your homework before you go out with your friends.
(Bạn phải/ không phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi bạn đi ra ngoài với bạn bè.)
Đáp án: must
4.
At our school, we have to/ don't have to wear uniforms. It is a rule.
(Ở trường, chúng tôi phải/ không phải mặc đồng phục. Đó là nội quy.)
Đáp án: have to
5.
You mustn't/ don't have to take photographs here. This is a restricted area.
(Bạn không được/ không cần chụp ảnh ở đây. Đây là khu vực cấm.)
Đáp án: mustn't
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.