Phần 2: Language
(Unit 1 - Lớp 11 - Language - trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 11 - Pronunciation - sách mới

2. Are the words in bold stressed or unstressed? Listen and check. Practise reading the conversation in pairs.
(Những từ in đậm được nhấn âm hay không được nhấn âm. Hãy lắng nghe và kiểm tra rồi tập đọc đoạn hội thoại với bạn em theo cặp.)
1.
A: When did you start to help your parents with housework?
(A: Bạn bắt đầu giúp đỡ bố mẹ bạn trong công việc nhà từ khi nào?)
B: I don't remember exactly when I started to help them. Perhaps at the age of five or six.
(B: Tớ không nhớ chính xác là đã bắt đầu giúp họ từ khi nào. Có thể lúc 5 hoặc 6 tuổi.)
Đáp án: A- strong, B - weak
Giải thích: Từ when trong A là từ để hỏi nằm trong 1 câu hỏi thông tin nên được nhấn mạnh. Còn when trong B không phải từ bắt đầu 1 câu hỏi, mà là bắt đầu 1 mệnh đề quan hệ/phụ thuộc nên không được nhấn trọng âm.
2.
A: These shoes look really cool. Would you like to try them on?
(Đôi giày này trông thật tuyệt. Bạn có muốn đi thử nó không?)
B: No, I don't like them. I like those over there.
(Không, tôi không thích nó. Tôi thích những đôi giày bên đó.)
Đáp án: A- weak, B - strong
Giải thích: Từ these trong A theo sau là danh từ shoes nên không được nhấn mạnh. Từ those trong lời nói của B không có danh từ theo sau nên được nhấn mạnh.
3.
A: Do you think parents are the best teachers?
(Bạn có nghĩ cha mẹ là giáo viên giỏi nhất?)
Yes, I do. They are more mature and experienced, so they will always give us the best advice.
(Vâng, tôi nghĩ vậy. Họ trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn, vì vậy họ luôn cho chúng ta lời khuyên tốt nhất.)
Đáp án: A- weak, B - strong
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.