Phần 2: Language
(Unit 1 - Lớp 11 - Language - trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 11 - Pronunciation - sách mới

1. Listen and repeat these sentences. Pay attention to the stressed words with the mark (’) before the stressed syllables.
(Hãy nghe và nhắc lại những câu này. Chú ý đến những từ được nhấn âm với dấu (') trước những âm tiết mang trọng âm.)
1.
If you can i'dentify your 'differences with your 'parents, you can 'have a 'good re'lationship.
(Nếu bạn có thể xác định sự khác biệt giữa bạn với cha mẹ, bạn có thể có một mối quan hệ tốt đẹp.)
2.
You should be re'spectful when dis'cussing any 'areas of disa'greement.
(Bạn nên thể hiện sự tôn trọng khi thảo luận bất kỳ việc gì không đồng thuận.)
3.
'Take 'time to 'listen to your 'parents' o'pinions, and 'ask them to 'listen to 'yours.
(Dành thời gian để lắng nghe ý kiến của cha mẹ bạn, và đề nghị họ lắng nghe ý kiến của bạn.)
4.
Being 'rude to your 'parents 'won't con'vince them you're 'right. 'This can 'have the 'opposite ef'fect.
(Việc cư xử thô lỗ với cha mẹ của bạn sẽ không thuyết phục được họ là bạn đúng. Điều này có thể phản tác dụng.)
5.
'How can 'parents sup'port their 'children through the 'bad 'times?
(Làm thế nào cha mẹ có thể hỗ trợ con của họ vượt qua những giai đoạn tồi tệ?)