Phần 1: Getting started
(Unit 1 - Lớp 11 - Getting Started - trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Our families
(Gia đình của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

6. Work in pairs. Ask and answer the following questions.
(Hãy làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau đây.)
1.
Are you part of a nuclear or an extended family?
(Bạn là một phần của gia đình hạt nhân hay gia đình đa thế hệ?)
2.
What do you like and dislike about your type of family?
(Bạn thích và không thích điều gì về loại hình gia đình của nhà mình?)
I live in a nuclear family with just my parents and my younger sister.
(Tớ sống trong 1 gia đình hạt nhân chỉ có bố mẹ và em gái mình thôi.)
And I love my small house.
(Và tớ yêu ngôi nhà nhỏ của mình.)
Firstly, living in a nuclear family is more comfortable than in an extended family because I don’t think that it will have many rules.
(Đầu tiên, sống trong gia đình hạt nhân thoải mái hơn sống trong gia đình đa thế hệ vì tớ nghĩ sẽ không có nhiều quy tắc đâu.)
Therefore, we will have fewer conflicts.
(Vì vậy, nhà tớ sẽ ít xảy ra xung đột.)
Moreover, my parents are quite open-minded.
(Thêm nữa, bố mẹ tớ khá thoáng tính.)
They always just give us advice, but they never try to impose their decisions on us.
(Bố mẹ luôn chỉ cho chúng tớ lời khuyên, nhưng họ không bao giờ cố áp đặt các quyết định của họ lên chúng tớ.)
Hence, a generation gap does not matter here.
(Vì thế, khoảng cách thế hệ không ảnh hưởng gì ở đây cả.)
And what I like the most about living in a nuclear family is that I have my own room without sharing it with anyone else. It means that I have my own space and decorate the room according to my taste.
(Và điều tớ thích nhất khi sống trong gia đình hạt nhân là tớ có phòng riêng mà không phải chia sẻ với ai cả. Điều đó có nghĩa là tớ có không gian của riêng mình và thể trang trí phòng theo sở thích của mình.)
However, my sister and I miss our cousins and grandparents so much. We can only visit them only once a year because we live very far from them. Hence, sometimes I wish we lived under the same roof so that I could meet them every day.
(Tuy nhiên, em gái và tớ nhớ anh chị em họ và ông bà nhiều lắm. Chúng tớ chỉ có thể về thăm họ mỗi năm một lần vì bọn tớ sống cách xa họ lắm. Vì thế, thỉnh thoảng tớ ước gì chúng tớ sống chung một mái nhà để mà tớ có thể gặp họ mỗi ngày.)