Phần 1: Getting started
(Unit 1 - Lớp 11 - Getting Started - trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Our families
(Gia đình của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

5. Read the conversation again and find the verbs used to express duty, obligation, advice or lack of obligation.
(Hãy đọc lại đoạn hội thoại và tìm những động từ diễn tả bổn phận, sự bắt buộc, lời khuyên hoặc sự không bắt buộc.)
Opinion & advice (diễn tả quan điểm và lời khuyên): should/ought to (nên)
Duty & obligation (diễn tả bổn phận và sự bắt buộc): must/ have to (phải)
Lack of obligation (diễn tả sự không bắt buộc): (not) have to (không) phải)/(not) need to (không) cần)