Phần 1: Getting started
(Unit 1 - Lớp 11 - Getting Started - trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Our families
(Gia đình của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

4. Find other compound nouns in the conversation. Use a dictionary to look up their meanings, if necessary.
(Hãy tìm những danh từ ghép khác trong đoạn hội thoại. Sử dụng từ điển để tra nghĩa của từ nếu thấy cần thiết.)
grandparents (ông bà)
grandma (bà)
grandpa (ông)
grandmother (bà)
hairstyles (các kiểu tóc)
housework (việc nhà)
footsteps (các bước chân)