Phần 1: Getting started
(Unit 1 - Lớp 11 - Getting Started - trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Our families
(Gia đình của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

3. Complete the following definitions, using the highlighted compound nouns in the conversation.
(Dùng những danh từ ghép được đánh dấu trong đoạn hội thoại để hoàn thành các định nghĩa dưới đây.)
extended family (đại gia đình)
nuclear family (gia đình nhỏ)
childcare (việc chăm sóc trẻ em)
generation gap (khoảng cách thế hệ)
table manners (cung cách ăn uống)
viewpoints (quan điểm)
1.
A(n)........ is a family that consists of parents and children.
(Một......là một gia đình bao gồm cha mẹ và con cái.)
Đáp án: A nuclear family
2.
.........is the care of children, especially while parents are at work.
(........là việc chăm sóc những đứa trẻ, đặc biệt là trong khi bố mẹ chúng đi làm.)
Đáp án: childcare
3.
A(n)........... is the difference in attitudes or behaviour younger and older age groups, which can cause a lack of understanding.
(Một..........là sự khác biệt về thái độ hoặc hành vi giữa các nhóm người trẻ tuổi và lứa tuổi lớn hơn, có thể gây ra việc thiếu sự thấu hiểu.)
Đáp án: A generation gap
4.
..... are the rules of behaviour that are typically accepted while people are eating at a table.
(.........là các quy tắc mà thường được chấp nhận trong khi mọi người đang ăn ở bàn.)
Đáp án: table manners
5.
A(n)..... is a person's opinion about a subject.
(Một.........là ý kiến của một người về 1 chủ đề nào đó.)
Đáp án: A viewpoint
6.
A(n)....... is a big family that includes not only the parents and children, but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.
(Một........là một gia đình lớn bao gồm không chỉ cha mẹ và con cái, mà còn cả ông bà, chú bác, cô dì và anh em họ, tất cả đều sống dưới cùng một mái nhà.)
Đáp án: An extended family