Phần 1: Getting started
(Unit 1 - Lớp 11 - Getting Started - trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Our families
(Gia đình của chúng ta)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 7 SGK tiếng Anh lớp 11 - sách mới

2. Read the conversation again. Are the following sentences True (T) or False (F)?
(Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Những câu dưới đây Đúng hay Sai?)
1.
Sam is part of an extended family.
(Sam là một phần trong đại gia đình.)
Đáp án: F
Giải thích: Ở đầu đoạn hội thoại, Sam đã nói: I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother. Vậy Sam sống trong gia đình nhỏ hạt nhân (a nuclear family), chứ không phải là gia đình đa thế hệ (an extended family) như thông tin ở câu hỏi. Vì vậy câu đã cho là Sai.
2.
Ann is part of a nuclear family.
(Ann là một phần của một gia đình hạt nhân.)
Đáp án: F
Giải thích: Ở đầu đoạn hội thoại, Ann đã nói: I live in a big house with my dad's parents and my uncle's family. Vậy Ann sống trong đại gia đình (a big house) chứ không phải là gia đình hạt nhân (a nuclear family) như thông tin ở câu hỏi. Vì thế câu đã cho là Sai.
3.
Ann's grandparents look after their grandchildren.
(Ông bà của Ann chăm sóc cháu của họ.)
Đáp án: T
4.
Ann's grandma thinks that all family members should share housework.
(Bà của Ann nghĩ rằng tất cả các thành viên trong gia đình nên chia sẻ công việc nhà.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Ann's grandpa wants her to do the same job and things in life as he did.
(Ông nội của Ann muốn bạn ấy làm công việc và những thứ trong cuộc sống tương tự như ông đã làm.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.