VocabularyVocabulary

 

Vocabulary


Word Transcript Class Audio Meaning Example
birth-control method

 

/bə:θkən'troul 'meθəd/
n phương pháp hạn chế sinh đẻ Safe birth-control methods for family planning are not available to those living in the mountainous areas.
decrease /'di:kri:s/ v làm giảm

A high population growth rate decreases economic development.

family planning

 
/ˈfæmili /

 

n kế hoạch hóa gia đình Family planning is essential for each family and the whole society.
double
/'dʌbl/
v gấp đôi

The world population doubled from 1945 to 1970

figure
/ figɜ:/
n con số

These are all figures: 5, 12, 1997.

increase

/in'kri:s/
v gia tăng, tăng lên

The number of injuries from automobile accidents increases every year.

 

overpopulation

/'ouvə,pɔpju'leiʃn/ n sự đông dân quá mức

Many environmental, social, and economic problems stem from the overpopulation problem.

probably
/´prɔbəbli/
adv có thể, có lẽ

The decision to set up a new company is probably his most risky decision.

raise animal /reiz 'æniməl/   nuôi động vật

My grandparents raise many kinds of animals.

Third World
/θə:d wɜ:ld/
n Thế giới thứ ba

Most of the countries in the third world are very poor.

 

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy
sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

 

Vocabulary quiz

 

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.588
  Thành viên mới nhất:
  tt7919096904c
  Đang trực tuyến: 348
  Đóng