Writing


Bài học VIP

Writing

Write a letter of invitation, using the following cues

Dear Jessy,

1. How/ things/ get on/ you?. I am fine here.

2. your family/ move/ Ipoh/ ,/ things/ not/ same/ here.

3. I/ enjoy/ things/ we/ do together.

4. Anyhow, holidays/ be about/ begin

5. Would you like/ come over/ my house/ short stay?

6. We/ spend/ time/ beach again/ swimming, catching crabs,etc.

7. My parents/ say/ they/ glad/ see you.

8. Let/ me/ know/ whether/ you/ make it.

9. I/ look forward/ reply.

Your friend,

Jack

 

Writing

Submit your writing in the comment section.

 

Sample

A sample letter:
17 Fountain Road

Canteberry

25th April, 2004
Dear Jessy,
How are things gettting on with you? I am fine here.

Since your family moved to Ipoh, things are not the same here. I really enjoyed the things we did together.

Anyhow, the holidays are about to begin. Would you like to come over to my house for a short stay? We could spend some time on the beach again, swimming, catching crabs, etc. My parents say that they will be glad to see you.

Do let me know whether you can make it or not.

I look forward to your reply.

Your friend,

Jack


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.195.783
  Thành viên mới nhất:
  elmerxy3
  Đang trực tuyến: 150
  Đóng