Vocabulary

Bài học VIP

Từ vựng bài 16 - Tiếng Anh lớp 11


 

Word Transcript Class Audio Meaning Example
man-made

/ˌmænˈmeɪd/

adj

nhân tạo

It’s a man-made lake.
burial

/ˈberiəl/

n việc chôn cất, mai táng We went back to England for our uncle’s burial.

bury

/ˈberi/

v

chôn cất, mai táng His father is buried in the cemetery on the hill.
chamber

/ˈtʃeɪmbər /

n phòng, viện Council meetings are held in the council chamber.
belongings

/bɪˈlɒŋɪŋz/

n đồ dùng, của cải I put a few personal belongings in a bag and left the house.
base

/beɪs/

n chân, nền At the base of the cliff was a rocky beach.
surpass

/səˈpɑːs/ /sɚˈpæs/

v vượt qua, vượt xa The book's success surpassed everyone's expectations.
theory

/ˈθɪəri/

/ˈθɪri/
n

lý thuyết

Can you explain Darwin's theory of evolution?

plateau

/ˈplæt.əʊ/

/plætˈoʊ/

n cao nguyên A plateau is a large flat area of land that is high above sea level.
mysterious

/mɪˈstɪəriəs/

adj huyền bí She's an actress whose inner life has remained mysterious, despite the many interviews she has given.
mystery

/ˈmɪstəri/

n điều huyền bí, bí ẩn The book tries to explain some of the mysteries of life.
ramp

/ræmp/

n đường dốc I pushed the wheelchair up the ramp and into the supermarket.
spiral

/ˈspaɪərəl/

/ˈspaɪrəl/

n đường xoắn ốc A corkscrew is spiral-shaped.
tomb

/tuːm/

n mộ The tomb had been built before he died.
mandarin

/ˈmændərɪn/

n quan lại He used to be a mandarin.
wheelchair

/ˈwiːltʃeər/

n xe lăn He spent the last ten years of his life in a wheelchair.
snail

/sneɪl/

n ốc sên Can you describe a snail?
shell

/ʃel/

n vỏ (ốc, sò) I like collecting sea shells.
proceed

/prəʊ ˈsiːd/

v tiếp tục, tiếp diễn Preparations for the festival are now proceeding smoothly.
procedure

/prəˈsiːdʒər/

n thủ tục, cách tiến hành The company has new procedures for dealing with complaints.
magnificence

/mægˈnɪfɪsəns/

n vẻ nguy nga, tráng lệ, lộng lẫy The splendour and magnificence of the pyramids are what I am deeply interested in.
magnificent

/mægˈnɪfɪsənt/

adj nguy nga, tráng lệ, lộng lẫy What a magnificent view!
significance

/sɪgˈnɪfɪkəns/

n đầy ý nghĩa, quan trọng The discovery of the new drug is of great significance for people suffering from heart problems.
significant

/sɪgˈnɪfɪkənt/

adj có ý nghĩa, có tầm quan trọng There has been a significant increase in the number of women students in recent years.
dynasty

/ˈdɪnəsti/ or /ˈdaɪnəsti/

n triều đại The Mogul dynasty ruled over India for centuries.
visible

/ˈvɪzəbl/

adj

có thể nhìn thấy được The writing on the tombstone was barely visible.
roadway

/ˈrəʊdweɪ/

n lòng đường An overturned bus was blocking the roadway.
architecture

/ˈɑːrkɪtektʃɚ/

n

lối kiến trúc, môn kiến trúc

I love the architecture of this building.

marble

/ˈmɑːrbl ̩/ n

cẩm thạch It is a marble floor.
dedicate (to)

/ˈdedɪkeɪt/

v dâng hiến, cống hiến He has dedicated his life to scientific research.
dedication

/ˌdedɪˈkeɪʃən/

n sự dâng hiến, cống hiến She thanked the staff for their dedication and enthusiasm.
sandstone

/ˈsænd stəʊn/

n

sa thạch

Sandstone is a type of rock formed from sand.
throne

/θrəʊn/

n ngai vàng, ngai Charles is next in line to the throne.
illustrate

/ˈɪləstreɪt/

v minh họa The lecturer illustrated his point with a diagram on the blackboard.
homeless

/ˈhəʊmləs/

adj vô gia cư Thousands of people became homeless after the storm.
prisoner

/ˈprɪzənər/

n tù nhân He has been a prisoner for ten years.
puppy

/ˈpʌpi/

n chó con Our dog has just had four puppies.
eternal

/ɪˈtɜːnəl/

adj mãi mãi, vĩnh cửu I want our love to be eternal.

Luyện tập từ vựng

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống


loading ...
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.343.689
  Thành viên mới nhất:
  mailedasavivietname1d4
  Đang trực tuyến: 297
  Đóng