Vocabulary


Bài học VIP

Vocabulary

 


Word Transcript Class Audio Meaning Example
Classical music

/klæsɪkəl mju:zik/

n Nhạc cổ điển

Do you prefer classical music like Mozart or pop?

Communicate

/kəˈmjuːnɪkeɪt/

v Giao tiếp We can now communicate instantly with people on the other side of the world.
Compose /kəmˈpəʊz/ v Soạn thảo

The music was specially composed for the film.

Composer /kəmˈpəʊzər / n Người soạn thảo,nhà sáng tác

A composer is a person who writes music, especially classical music.

Delight /dɪˈlaɪt/ v Làm hài lòng

Peter's success at college delighted his family.

Emotion /ɪˈməʊʃən/ n Tình cảm

Like a lot of men, he finds it hard to express his emotions.

Folk music /fəʊk 'mju:zik / n Nhạc dân ca

I enjoy listening to folk music.

Funeral /ˈfjuːnərəl/ n Lễ tang

The funeral will be held next Friday.

Gentle /ˈdʒentl ̩/ adj Nhẹ nhàng, dịu êm

He's very gentle with his kids.

Integral part /ˈɪntɪgrəl pɑ:t/ / n

phần thiết yếu

He's an integral part of the team and we can't do it without him.

Jazz

/dʒæz/ n Nhạc jazz

To be honest, I don't like jazz.

Lull /lʌl/ v Ru (ai đó) ngủ

The motion of the car almost lulled her to sleep.

Lyrical /ˈlɪrɪkl ̩/ adj Trữ tình

The book contains lyrical descriptions of the author's childhood.

Mournful /ˈmɔːnfəl/ adj Tang thương, buồn thảm

I hate to listen to mournful music.

National Anthem /'neiʃənl ˈænθəm/ n Quốc ca

The national anthems of the teams are played at the beginning of a big international football match.

Powerful /ˈpaʊəfəl/ adj Mạnh mẽ

China is becomeing more and more powerful.

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

 

Vocabulary quiz


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.197.255
  Thành viên mới nhất:
  helenki2
  Đang trực tuyến: 226

  Chúc mừng 5 thành viên

  VIP mới nhất:

  Đóng