Tổng hợp từ vựng và mẫu câu trong khóa học

Các từ vựng, mẫu câu cho người mới bắt đầu, người mất gốc tiếng Anh

Từ vựng
Sắp xếp theo
Unit 1
hello /heˈləʊ/
(exclam.)
: xin chào
hi /haɪ/
(exclam.)
: xin chào
I /aɪ/
(pron.)
: tôi
am /æm/
(v.)
:
nice /naɪs/
(adj.)
: tốt đẹp
meet /mi:t/
(v.)
: gặp gỡ
you /ju/
(pron.)
: bạn
too /tu:/
(adv.)
: cũng
Unit 2
good /ɡʊd/
(adj)
: tốt
morning /ˈmɔːnɪŋ/
(n.)
: buổi sáng
afternoon /ˌɑ:ftəˈnu:n/
(n.)
: buổi chiều
evening /ˈiːv.nɪŋ/
(n.)
: buổi tối
how /haʊ/
(adv.)
: như thế nào
are /ɑː(r)/
(auxiliary verb.)
: thì, là
fine /faɪn/
(adj.)
: ổn, khỏe
thanks /θæŋks/
(exclam.)
: cám ơn
so-so /ˌsəʊ ˈsəʊ/
(adv.)
: bình thường
not /nɒt/
(adv.)
: không
very /ˈveri/
(adv.)
: rất
well /wel/
(adj.)
: ổn, khỏe
Để xem tiếp phần từ vựng, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
Mẫu câu
Sắp xếp theo
Unit 1
Hello Xin chào
Hi Chào bạn
I'm… Tôi là…
Nice to meet you Rất vui được gặp bạn
Nice to meet you, too Tôi cũng rất vui được gặp bạn
Unit 2
Good morning. Chào buổi sáng.
Good afternoon. Chào buổi chiều.
Good evening. Chào buổi tối.
How are you? Bạn có khỏe không?
I'm fine. Thanks. Mình khỏe. Cám ơn bạn.
So-so. Mình bình thường.
Not very well. Mình không khỏe lắm.
Để xem tiếp phần từ vựng, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký
[{"word":"hello","phonetic":"he\u02c8l\u0259\u028a","type":"exclam.","mean":"xin ch\u00e0o","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/hello"},{"word":"hi","phonetic":"ha\u026a","type":"exclam.","mean":"xin ch\u00e0o","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/hi"},{"word":"I","phonetic":"a\u026a","type":"pron.","mean":"t\u00f4i","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/i"},{"word":"am","phonetic":"\u00e6m","type":"v.","mean":"l\u00e0","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/am"},{"word":"nice","phonetic":"na\u026as","type":"adj.","mean":"t\u1ed1t \u0111\u1eb9p","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/nice"},{"word":"meet","phonetic":"mi:t","type":"v.","mean":"g\u1eb7p g\u1ee1","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/meet"},{"word":"you","phonetic":"ju","type":"pron.","mean":"b\u1ea1n","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/you"},{"word":"too","phonetic":"tu:","type":"adv.","mean":"c\u0169ng","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/too"},{"word":"good","phonetic":"\u0261\u028ad","type":"adj","mean":"t\u1ed1t","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/good"},{"word":"morning","phonetic":"\u02c8m\u0254\u02d0n\u026a\u014b","type":"n.","mean":"bu\u1ed5i s\u00e1ng","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/morning"},{"word":"afternoon","phonetic":"\u02cc\u0251:ft\u0259\u02c8nu:n","type":"n.","mean":"bu\u1ed5i chi\u1ec1u","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/afternoon"},{"word":"evening","phonetic":"\u02c8i\u02d0v.n\u026a\u014b","type":"n.","mean":"bu\u1ed5i t\u1ed1i","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/evening"},{"word":"how","phonetic":"ha\u028a","type":"adv.","mean":"nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/how"},{"word":"are","phonetic":"\u0251\u02d0(r)","type":"auxiliary verb.","mean":"th\u00ec, l\u00e0","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/are"},{"word":"fine","phonetic":"fa\u026an","type":"adj.","mean":"\u1ed5n, kh\u1ecfe ","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/fine"},{"word":"thanks","phonetic":"\u03b8\u00e6\u014bks","type":"exclam.","mean":"c\u00e1m \u01a1n ","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/thanks"},{"word":"so-so","phonetic":"\u02ccs\u0259\u028a \u02c8s\u0259\u028a","type":"adv.","mean":"b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng ","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/soso"},{"word":"not","phonetic":"n\u0252t","type":"adv.","mean":"kh\u00f4ng","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/not"},{"word":"very","phonetic":"\u02c8veri","type":"adv.","mean":"r\u1ea5t","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/very"},{"word":"well","phonetic":"wel","type":"adj.","mean":"\u1ed5n, kh\u1ecfe ","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/well"}]
[{"text":"Hello","mean":"Xin ch\u00e0o","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/hello"},{"text":"Hi","mean":"Ch\u00e0o b\u1ea1n","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/hi"},{"text":"I'm\u2026","mean":"T\u00f4i l\u00e0\u2026","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/im"},{"text":"Nice to meet you","mean":"R\u1ea5t vui \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eb7p b\u1ea1n","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/nice-to-meet-you"},{"text":"Nice to meet you, too","mean":"T\u00f4i c\u0169ng r\u1ea5t vui \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eb7p b\u1ea1n","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit1\/audio\/nice-to-meet-you-too"},{"text":"Good morning.","mean":"Ch\u00e0o bu\u1ed5i s\u00e1ng.","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/good-morning"},{"text":"Good afternoon.","mean":"Ch\u00e0o bu\u1ed5i chi\u1ec1u.","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/good-afternoon"},{"text":"Good evening.","mean":"Ch\u00e0o bu\u1ed5i t\u1ed1i.","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/good-evening"},{"text":"How are you?","mean":"B\u1ea1n c\u00f3 kh\u1ecfe kh\u00f4ng?","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/how-are-you"},{"text":"I'm fine. Thanks.","mean":"M\u00ecnh kh\u1ecfe. C\u00e1m \u01a1n b\u1ea1n.","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/im-fine-thanks"},{"text":"So-so.","mean":"M\u00ecnh b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng.","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/so-so"},{"text":"Not very well.","mean":"M\u00ecnh kh\u00f4ng kh\u1ecfe l\u1eafm.","audio":"https:\/\/noidung.tienganh123.com\/file\/tienganhcoban2018\/unit2\/audio\/not-very-well"}]
Đóng