Unit 34: Traveling

Học cách hỏi và trả lời về việc đi lại

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
how far /haʊ fɑ:r/ : bao xa
from /frɒm/
(prep.)
: từ
house /haʊs/
(n.)
: nhà
work /wɜ:rk/
(n.)
: nơi làm việc
Mẫu câu cần nhớ
How far is it from (your house) to (work)? Từ (nhà bạn) đến (nơi làm việc) là bao xa?
It’s about (five) kilometers. Khoảng (năm) ki-lô-mét.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct options
Chọn phương án đúng
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Choose the correct answer
Chọn câu trả lời đúng
0/4

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng