Unit 32: At a restaurant

Học cách hỏi đáp khi đi nhà hàng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
table /ˈteɪbl/
(n.)
: bàn
sit /sɪt/
(v.)
: ngồi
this /ðɪs/
(det.)
: này
ready /ˈredi/
(adj.)
: sẵn sàng
Mẫu câu cần nhớ
How many are you? Các bạn có bao nhiêu người?
A table for (two), please. Cho tôi một bàn cho (hai) người nhé.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% sẽ được 1 điểm.
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng