Unit 31: At a clothes shop (continued)

Học cách hỏi đáp về giá và phương thức thanh toán khi mua sắm

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
how much /haʊ mʌtʃ/ : bao nhiêu tiền
T-shirt /ˈti: ʃɜ:rt/
(n.)
: áo phông cộc tay
hat /hæt/
(n.)
:
scarf /skɑ:rf/
(n.)
: khăn quàng cổ
Mẫu câu cần nhớ
How much is it? Nó bao nhiêu tiền vậy?
How much is the T-shirt? Cái áo này bao nhiêu tiền vậy?
Từ vựng tham khảo (một số ví dụ về cách đọc số)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng