Unit 30: At a clothes shop

Học cách hỏi, đáp khi đi mua sắm

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
look for /lʊk fɔ:r/
(phr. v.)
: tìm kiếm
shirt /ʃɜ:rt/
(n.)
: áo sơ mi
dress /dres/
(n.)
: váy dài
skirt /skɜ:rt/
(n.)
: chân váy
Mẫu câu cần nhớ
I'm looking for (a shirt). Tôi muốn mua (một cái áo sơ mi).
Do you have a (smaller) one? Bạn có cái nào nhỏ hơn không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/4

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng