Unit 28: On the street

Học cách hỏi và trả lời về vị trí địa điểm

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
excuse /ɪkˈskju:z/
(v.)
: xin lỗi, thứ lỗi
bank /bæŋk/
(n.)
: ngân hàng
park /pɑ:rk/
(n.)
: công viên
school /sku:l/
(n.)
: trường học
Mẫu câu cần nhớ
Excuse me. Where's the (bank)? Xin lỗi. (Ngân hàng) ở đâu vậy?
It's over there. Nó ở đằng kia.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Find the mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng