Unit 27: On the phone

Học cách nói trên điện thoại

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
speak /spi:k/
(v.)
: nói, nói chuyện
hold on /hoʊld ɑːn/
(phr.v.)
: chờ máy
minute /ˈmɪnɪt/
(n.)
: phút
at the moment /æt ðə ˈmoʊmənt/
(adv.phr.)
: bây giờ
Mẫu câu cần nhớ
Hello. Could I speak to (Suzanna), please? Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với Suzanna được không?
Hello. Is that (Suzanna)? Xin chào. Có phải (Suzanna) không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
3
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/5

loading...
4
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng