Unit 26: Weather

Học cách hỏi và nói về thời tiết

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
like /laɪk/
(prep.)
: như, giống như
weather /ˈweðər/
(n.)
: thời tiết
cold /koʊld/
(adj.)
: lạnh
cool /ku:l/
(adj.)
: mát mẻ
Mẫu câu cần nhớ
What's the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào?
It's (cold). Trời (lạnh).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option
Chọn đáp án đúng
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/4

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng