Unit 25: Asking About Health

Học cách hỏi và nói về sức khỏe

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
nothing /ˈnʌθɪŋ/
(pron.)
: không gì cả
wrong /rɔ:ŋ/
(adj.)
: không ổn
cold /koʊld/
(n.)
: cảm lạnh
fever /ˈfi:vər/
(n.)
: sốt
Mẫu câu cần nhớ
What's wrong? Bạn bị sao vậy?
I have (a cold). Tôi bị (cảm lạnh).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct English equivalence
Chọn nghĩa tiếng Anh tương đương
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp
0/4

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng