Unit 23: Congratulations and wishes

Học cách nói lời chúc và chúc mừng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
congratulations /kənˌɡrætʃuˈleɪʃnz/
(n.)
: chúc mừng
happy /ˈhæpi/
(adj.)
: vui vẻ, hạnh phúc
birthday /ˈbɜ:rθdeɪ/
(n.)
: sinh nhật
new /nu:/
(adj.)
: mới
Mẫu câu cần nhớ
Congratulations! Chúc mừng!
Happy Birthday! Chúc sinh nhật vui vẻ!
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng