Unit 22: Offering food and drink

Học cách mời đồ ăn và đồ uống

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
would like /wʊd laɪk/ : muốn, thích
some /sʌm/
(det.)
: một chút, một ít
tea /ti:/
(n.)
: trà
coffee /ˈkɔ:fi/
(n.)
: cà phê
Mẫu câu cần nhớ
Would you like some (coffee)? Bạn có muốn uống một chút (cà phê) không?
How about (tea)? Thế còn (trà) thì sao?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng từ/câu, mỗi từ/câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng