Unit 21: Asking for permission

Học cách xin phép

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
open /ˈoʊpən/
(v.)
: mở
window /ˈwɪndoʊ/
(n.)
: cửa sổ
borrow /ˈbɑ:roʊ/
(v.)
: mượn
pen /pen/
(n.)
: bút
Mẫu câu cần nhớ
Can I (open the window)? Tôi có thể (mở cửa sổ được không)?
May I (come in)? Tôi có thể (vào) được không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Are these sentences true (T) or false (F)?
Những câu sau đúng (T) hay sai (F)?
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng từ/câu, mỗi từ/câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng