Unit 20: Asking for help

Học cách nhờ ai đó giúp đỡ

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
give... a hand /gɪv ə hænd/
(v. phr.)
: giúp đỡ (ai đó)
sure /ʃʊr/
(adv.)
: chắc chắn rồi
problem /ˈprɑ:bləm/
(n.)
: vấn đề
of course /əv kɔːrs/ : tất nhiên rồi
Mẫu câu cần nhớ
Can you help me, please? Bạn có thể giúp tôi được không?
Can you give me a hand? Bạn có thể giúp tôi một tay được không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Choose the correct option.
Chọn từ tiếng Anh tương ứng với nghĩa tiếng Việt
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
4
Listen and complete
Nghe và hoàn thành hội thoại
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng