Unit 19: Offering Help

Học cách đề nghị giúp đỡ ai đó

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
help /help/
(v.)
: giúp
(n.)
: sự giúp đỡ
anything /ˈeniθɪŋ/
(pron.)
: bất kỳ điều gì
let /let/
(v.)
: để, cho
me /mi/
(pron.)
: tôi
Mẫu câu cần nhớ
Can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there anything I can do for you? Có gì tôi có thể làm giúp bạn không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Find the mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng