Unit 19: Offering Help

Học cách đề nghị giúp đỡ ai đó

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
help /help/
(v.)
: giúp
(n.)
: sự giúp đỡ
anything /ˈeniθɪŋ/
(pron.)
: bất kỳ điều gì
let /let/
(v.)
: để, cho
me /mi/
(pron.)
: tôi
Mẫu câu cần nhớ
Can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there anything I can do for you? Có gì tôi có thể làm giúp bạn không?
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and reorder the letters
Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and reorder the words
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Find the mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp


Đóng