Unit 18: Saying if you understand something or not

Học cách diễn đạt bạn hiểu hay không hiểu điều gì đó

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
understand /ʌndərˈstænd/
(v.)
: hiểu
get /ɡet/
(v.)
: hiểu
could /kʊd/
(modal v.)
: có thể
say /seɪ/
(v.)
: nói
Mẫu câu cần nhớ
Do you understand? Bạn có hiểu không?
Yes, I understand. Có, tôi hiểu.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option
Chọn từ đúng
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/4

loading...
4
Listen and choose the correct option
Nghe và chọn nghĩa đúng của câu
0/6

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng