Unit 12: Thank you

Học cách nói cảm ơn

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
thank /θæŋk/
(v.)
: cảm ơn
thanks /θæŋks/
(exclam.)
: cảm ơn bạn
so /soʊ/
(adv.)
: rất
much /mʌtʃ/
(adv.)
: nhiều
Mẫu câu cần nhớ
Thanks. Cảm ơn bạn.
Thank you. Cảm ơn bạn.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct Vietnamese equivalence.
Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng