Unit 9: Hobbies

Học cách hỏi và trả lời về sở thích

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
like /laɪk/
(v.)
: thích
in /ɪn/
(prep.)
: trong
free /fri:/
(adj.)
: rảnh rỗi
time /taɪm/
(n.)
: thời gian
Mẫu câu cần nhớ
What do you like doing in your free time? Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
I like (traveling). Tôi thích (đi du lịch).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/4

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng