Unit 5: Hometown and living place

Học cách hỏi và giới thiệu về quê quán và nơi sống

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
where /weə(r)/
(adv.)
: ở đâu
from /frɒm/
(prep.)
: từ
live /lɪv/
(v.)
: sống
in /ɪn/
(prep.)
:
Mẫu câu cần nhớ
Where are you from? Bạn đến từ đâu?
I'm from (the USA). Tôi đến từ (Mỹ).
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/8

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn từ tiếng Anh tương ứng với nghĩa tiếng Việt
0/6

loading...
3
Find mistake
Tìm lỗi sai
0/5

loading...
4
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/6

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng