Unit 4: Name

Học cách hỏi và giới thiệu về tên

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
what /wɒt/
(pron.)
: gì, cái gì
my /maɪ/
(det.)
: của tôi
your /jɔ:(r)/
(det.)
: của bạn
full /fʊl/
(adj.)
: đầy đủ
Mẫu câu cần nhớ
What's your name? Tên bạn là gì?
My name is (Brian). Tên tôi là (Brian).
Từ vựng tham khảo (chữ cái A-Z)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn đáp án đúng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer.
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp.
0/4

loading...
Hỏi đáp

Đăng nhập để gửi câu hỏi tới giáo viên.

Danh sách câu hỏi
Chưa có câu hỏi nào
Giáo viên vừa trả lời câu hỏi
Học sinh vừa gửi câu hỏi

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp


Đóng