Unit 1: First Greetings

Học cách chào hỏi cho lần đầu tiên gặp ai đó

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
hello /heˈləʊ/
(exclam.)
: xin chào
hi /haɪ/
(exclam.)
: xin chào
I /aɪ/
(pron.)
: tôi
am /æm/
(v.)
:
Mẫu câu cần nhớ
Hello! Xin chào!
Hi! Chào bạn!
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/4

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/4

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng