Tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc
Với giáo viên nước ngoài

Giáo viên bản ngữ
Cô Rebecca
Giáo viên bản ngữ
Cô Suzanna

Giới thiệu

 • Khóa học được biên soạn và giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm.
 • Sau mỗi bài học, người học có khả năng đọc chuẩn các từ khóa, ghi nhớ và vận dụng được các mẫu câu thông dụng của các tình huống giao tiếp cơ bản.
 • Kết thúc khóa học, người học có thể nắm được hơn 500 từ vựng và hơn 200 mẫu câu giao tiếp phổ biến.
 • Giúp người học thấy tự tin, chủ động trong các tình huống giao tiếp cơ bản và yêu thích học tiếng Anh hơn.
Số bài học: 35
 • Unit 1: First Greetings

  Học cách chào hỏi cho lần đầu tiên gặp ai đó
  Hello, Hi, I'm ..., Nice to meet you, Nice to meet you too
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 2: Greetings

  Học cách chào hỏi hàng ngày
  Good morning, Good afternoon, Good evening, How are you?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 3: Farewell

  Học cách nói lời tạm biệt
  Goodbye, Bye, See you, See you again, See you later, See you soon!
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 4: Name

  Học cách hỏi và giới thiệu về tên
  What's your name? What's your full name? How do you spell your name?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 5: Hometown and living place

  Học cách hỏi và giới thiệu về quê quán và nơi sống
  Where are you from? Where do you live?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 6: Age and Marital Status

  Học cách hỏi và trả lời thông tin về tuổi, tình trạng hôn nhân
  How old are you? Are you married?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 7: Jobs and Workplaces

  Học cách hỏi và trả lời thông tin nghề nghiệp và nơi làm việc
  What's your job? Where do you work?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 8: Phone numbers and email addresses

  Học cách hỏi và trả lời thông tin số điện thoại, địa chỉ email
  What's your phone number? What’s your email address?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 9: Hobbies

  Học cách hỏi và trả lời về sở thích
  What do you like doing in your free time? Do you like traveling?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 10: Family

  Học cách hỏi và trả lời thông tin về gia đình
  How many members are there in your family? How many children do you have?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 11: Family (continued)

  Học cách hỏi và trả lời thông tin về gia đình (tiếp)
  How old is your father? What does he do?
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 12: Thank you

  Học cách nói cảm ơn
  Thanks. Thank you. It's very kind of you. Thank you so much. Thank you for your help.
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 13: Apology

  Học cách nói xin lỗi
  Oops, sorry. I'm so sorry. Sorry, it was my fault. Sorry, I didn't mean to do it. I'm sorry for being late.
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 14: Time

  Học cách hỏi và nói thời gian
  What time is it? What's the time? It's (five) o'clock. It's (half) past (nine).
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat
 • Unit 15: Days and Dates

  Học cách hỏi và trả lời về thứ, ngày tháng
  What day is it today? It's (Monday). What's the date today? It's (January 2nd).
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Video chat