Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Everyday English
(Tiếng Anh thường ngày)

Hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Everyday English - sách mới

7. Match the questions in the first column with their answers in the second column.
(Nối các câu hỏi ở cột đầu tiên với câu trả lời tương ứng ở cột thứ hai.)
1. What planet is she from? (Cô ấy đến từ hành tinh nào?)A. I don’t think that will ever happen. (Mình không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.)
2. How do Martians travel? (Người sao Hỏa di chuyển bằng cách nào?)B. When people don’t speak the same language. (Khi mọi người không cùng nói một ngôn ngữ.)
3. Where will we be living in 2100? (Chúng ta sẽ đang sống ở đâu vào năm 2100?)C. For discovering radium and polonium. (Cho việc đã khám phá ra radium và polonium.)
4. What is ‘netiquette’? (Phép lịch sự khi giao tiếp trên mạng là gì?)D. Oh, she’s from Mars. (Ồ, cô ấy đến từ Sao Hỏa.)
5. Do you think robots will replace teachers? (Bạn có nghĩ rằng rô-bốt sẽ thay thế giáo viên không?)E. We might be living on Mars or Venus. (Chúng ta có thể đang sống trên Sao Hỏa hoặc Sao Kim.)
6. What was Marie Curie famous for? (Marie Curie nổi tiếng vì điều gì?)F. Mostly by flying car. (Chủ yếu là bằng ô tô bay.)
7. Did he say that he would come? (Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến à?)G. It’s the set of rules of proper behaviour among people using the Internet. (Đó là bộ quy tắc ứng xử đúng đắn giữa những người sử dụng Internet.)
8. When is there a language barrier? (Khi nào có rào cản ngôn ngữ?)H. Yes, he did. (Ừ, anh ấy đã nói thế.)
Đáp án:
1- D
2- F
3- E
4- G
5- A
6- C
7- H
8- B