Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Grammar - sách mới

5. Use the correct form of the verbs in brackets.
(Sử dụng dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)
Will people still read books in 50 years’ time?
(50 năm nữa, mọi người vẫn sẽ đọc sách chứ?)
Scientists think that we will still read books.
(Các nhà khoa học nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ đọc sách.)
But books of the future (1. be) similar to the books we have today?
(Nhưng những cuốn sách của tương lai có tương tự như những cuốn sách chúng ta có ngày nay không?)
The answer is no.
(Câu trả lời là không.)
In the future we will only need (2. buy) one book.
(Trong tương lai, chúng ta sẽ chỉ cần mua một cuốn sách.)
With this one book we will be able (3. read) novels, plays, and even newspapers.
(Với một cuốn sách này, chúng ta sẽ có thể đọc tiểu thuyết, kịch, và thậm chí là báo nữa.)
It might (4. look) like today’s books, but it (5. be) electronic.
(Nó có thể trông giống như những cuốn sách ngày nay, nhưng nó sẽ là sách điện tử.)
When we press a button, words (6. appear) on the page.
(Khi chúng ta nhấn một nút, các từ sẽ xuất hiện trên trang.)
When we want (7. read) a different story, we can push the button again, and a new story (8. appear) instantly.
(Khi chúng ta muốn đọc một câu chuyện khác, chúng ta có thể nhấn nút một lần nữa và một câu chuyện mới sẽ hiện ra ngay lập tức.)
Đáp án:
1. will … be?
2. to buy
3. to read
4. look
5. will be
6. will appear
7. to read
8. will appear