Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Pronunciation - sách mới

1. Mark the stress on the correct syllables in the words. Then listen and repeat.
(Đánh dấu trọng âm vào đúng âm tiết trong các từ. Sau đó nghe và nhắc lại.)
uni'dentified (không xác định)
a'bility (khả năng)
suc'cessful (thành công)
capa'bility (khả năng)
'meaningful (có ý nghĩa)
im'mobile (bất động)
in'formative (nhiều thông tin)
un'popular (không phổ biến)
un'suitable (không phù hợp)
'wireless (không dây)
inte'ractive (tương tác)
'powerless (bất lực)
'paperless (không dùng giấy)
po'ssessive (sở hữu)
im'possible (bất khả thi)
'colourless (không màu)