Phần 2: Skills
(Review 4 - Lớp 8 - Skills - trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 69 SGK tiếng Anh lớp 8 - Writing - sách mới

4. Write an online message to a friend and tell him/her about the problems you have had recently with your iPad.
(Viết một tin nhắn trực tuyến cho một người bạn và nói với bạn ấy về những vấn đề bạn gặp phải gần đây với iPad.)
You can refer to the following:
(Bạn có thể đề cập tới những vấn đề sau:)
- time-consuming
(mất nhiều thời gian)
- flat battery
(hết pin)
- weak signal
(tín hiệu yếu)
- no connection
(không có kết nối)
Hi Nam,
(Chào Nam,)
How are you?
(Bạn khỏe không?)
I want to tell you about the problems I have had recently with my iPad.
(Mình muốn nói với bạn những vấn đề mình gặp phải gần đây với cái iPad.)
There must be something wrong with the battery.
(Chắc phải có điều gì đó không ổn với pin.)
It is flat after just one hour of using.
(Máy hết pin chỉ sau một giờ sử dụng.)
I sometimes experience weak signal.
(Đôi khi mình cũng bị tín hiệu yếu.)
It’s so annoying when I click on a link and cannot access the website.
(Thật khó chịu khi mình nhấp vào một liên kết và không thể truy cập trang web.)
Instead, I see a notification that says ‘No Internet connection’.
(Thay vào đó, mình thấy một thông báo có nội dung 'Không có kết nối Internet'.)
I think I will have my iPad repaired.
(Mình nghĩ rằng mình sẽ mang nó đi sửa.)
Which repair shops could you recommend?
(Bạn có biết cửa hàng sửa chữa nào không?)
Please write back to let me know.
(Hãy nhắn lại cho mình nhé.)
Best,
(Thân,)
Mai
(Mai)