Phần 2: Skills
(Review 4 - Lớp 8 - Skills - trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 69 SGK tiếng Anh lớp 8 - Listening - sách mới

3. Listen to the conversation and choose the correct answer to each question.
(Nghe đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)
Nick:
I had a disastrous morning.
(Mình đã có một buổi sáng thật tồi tệ.)
Mike:
Oh, what happened?
(Ồ, có chuyện gì vậy?)
Nick:
I couldn’t find my mobile phone so I went out to find a phone box. It took me half an hour to find a phone box that worked - the first three were all out of order. After that, I dialled Tom’s number and heard the phone ringing, but then there was a silence!
(Mình không thể nào tìm thấy điện thoại di động, vì vậy mình đã đi ra ngoài để tìm một cây điện thoại. Mình mất nửa giờ mới tìm được một cây điện thoại hoạt động - ba cái đầu tiên đều bị hỏng. Sau đó, mình bấm số Tom và nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng rồi không nghe thấy gì!)
Mike:
And then?
(Và sau đó?)
Nick:
I dialled again and got a wrong number. The third time I had a crossed line - I could hear two people having a personal conversation. The fourth time, I managed to speak to Tom, and we exchanged a few words, then we were cut off and we lost the connection. I got very angry.
(Mình đã quay số một lần nữa và quay nhầm số. Lần thứ ba mình bị nối máy nhầm - mình có thể nghe thấy hai người đang nói chuyện riêng. Lần thứ tư, mình gọi được cho Tom, và chúng mình nói với nhau được vài từ, sau đó chúng mình bị đứt máy và mất kết nối. Mình đã rất tức giận.)
Mike:
And …?
(Và...?)
Nick:
When I tried again later, he wasn’t in the office.
(Khi mình thử lại, anh ấy không có ở văn phòng.)
Mike:
But Nick, tell me, what did you want to tell your brother so urgently?
(Nhưng Nick này, nói cho mình biết, bạn muốn nói gì với anh trai mình mà gấp vậy?)
Nick:
That my home telephone is out of order. Tom is the Head of the Telecom Department.
(Điện thoại nhà mình bị hỏng. Tom là Trưởng phòng Viễn thông.)
1.
How many times did Nick try to phone his brother?
(Nick đã cố gắng gọi điện thoại cho anh trai bao nhiêu lần?)
A. Three
(Ba)
B. Four
(Bốn)
C. Five
(Năm)
Đáp án: C
2.
Mike asked Nick ______.
(Mike hỏi Nick ______.)
A. why he got very angry
(tại sao cậu ấy rất tức giận)
B. what he wanted to tell Tom
(cậu ấy muốn nói gì với Tom)
C. if he had the wrong number
(liệu cậu ấy có nhầm số không)
Đáp án: B
3.
Where was Tom when Nick phoned the last time?
(Tom đã ở đâu khi Nick gọi điện lần cuối cùng?)
A. He was out.
(Anh ấy đi ra ngoài.)
B. He was busy.
(Anh ấy bận.)
C. He was at home.
(Anh ấy ở nhà.)
Đáp án: A
4.
Nick wanted to get in touch with Tom because ______.
(Nick muốn liên lạc với Tom vì ______.)
A. his landline telephone was out of order
(điện thoại cố định của cậu ấy bị hỏng)
B. they were cut off
(họ bị đứt máy)
C. he had a crossed line
(cậu ấy bị nối máy nhầm)
Đáp án: A
5.
Nick had a communication breakdown because of ______.
(Nick gặp phải sự cố giao tiếp vì ______.)
A. a language barrier
(rào cản ngôn ngữ)
B. cultural differences
(sự khác biệt về văn hóa)
C. a lack of communication channels
(thiếu các kênh liên lạc)
Đáp án: C