Phần 2: Skills
(Review 4 - Lớp 8 - Skills - trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 69 SGK tiếng Anh lớp 8 - Speaking - sách mới

2. Choose one of the questions that interests you the most. Prepare to talk for about one minute. Take turns to talk in groups.
(Chọn một trong những câu hỏi mà bạn quan tâm nhất. Chuẩn bị bài nói khoảng một phút. Lần lượt nói trong nhóm.)
1.
What form of communication is used most widely today?
(Hình thức giao tiếp nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?)
2.
What form of communication do you think will be used the most in 2100?
(Theo bạn, hình thức giao tiếp nào sẽ được sử dụng nhiều nhất vào năm 2100?)
3.
What is the most important invention of the past hundred years?
(Phát minh quan trọng nhất trong một trăm năm qua là gì?)
4.
Who is the greatest person in the history of science?
(Ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học?)
5.
What would life be like on Mars in 100 years’ time?
(Cuộc sống trên sao Hỏa sẽ như thế nào sau 100 năm nữa?)
1. What form of communication is used most widely today?
(Hình thức giao tiếp nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?)
Good morning teacher and friends.
(Chào cô giáo và các bạn.)
In my opinion, texting is the form of communication used most widely today.
(Theo mình, nhắn tin là hình thức liên lạc được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.)
What is so special about texting that makes it so popular worldwide?
(Nhắn tin có điểm gì đặc biệt mà khiến nó phổ biến như vậy trên toàn thế giới?)
I will discuss some of the reasons in my talk.
(Mình sẽ thảo luận một số lý do trong bài nói của mình.)
Firstly, texting is much cheaper than phone calls.
(Thứ nhất, nhắn tin tiết kiệm hơn nhiều so với gọi điện thoại.)
Secondly, texting gives you time to think about your responses, proofread the text, rewrite it many times, and then think about whether or not you want to press the send button.
(Thứ hai, nhắn tin cho bạn thời gian để suy nghĩ về câu trả lời, đọc lại tin nhắn, viết lại nhiều lần và sau đó suy nghĩ xem bạn có muốn nhấn nút gửi hay không.)
Finally, texting is less disturbing while you can still stay in touch.
(Cuối cùng, nhắn tin ít gây phiền toái hơn trong khi bạn vẫn có thể giữ liên lạc.)
Unlike a phone call, you do not need to read or reply an SMS message immediately.
(Không giống như một cuộc gọi điện thoại, bạn không cần phải đọc hoặc trả lời tin nhắn ngay lập tức.)
Besides, writing and reading SMS messages do not make any noise.
(Bên cạnh đó, viết và đọc tin nhắn không gây ra tiếng ồn.)
While you have to run out of an office or library to answer a phone call, you do not need to do so if you receive an SMS message.
(Trong khi bạn phải chạy ra khỏi văn phòng hoặc thư viện để trả lời một cuộc gọi điện thoại, bạn không cần phải làm như vậy nếu bạn nhận được một tin nhắn.)
Those are reasons why texting is so popular today.
(Đó là những lý do tại sao nhắn tin rất phổ biến hiện nay.)
Thank you for listening!
(Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!)