Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Grammar - sách mới

6. Rewrite the following sentences in reported speech.
(Viết lại các câu sau đây dưới dạng câu gián tiếp.)
1.
Lena said: “I enjoy chatting on the phone with my friends.”
(Lena nói: 'Mình rất thích trò chuyện qua điện thoại với bạn bè'.)
→ Lena said (that) she enjoyed chatting on the phone with her friends.
(Lena nói (rằng) cô ấy thích trò chuyện qua điện thoại với bạn bè.)
2.
The teacher said: “A communication breakdown may happen due to cultural differences.”
(Giáo viên nói: 'Sự cố giao tiếp có thể xảy ra do sự khác biệt về văn hóa'.)
→ The teacher said (that) a communication breakdown might happen due to cultural differences.
(Giáo viên nói (rằng) sự cố giao tiếp có thể xảy ra do sự khác biệt về văn hóa.)
3.
“What might the inhabitants of Jupiter look like?” Duong said.
(Dương nói: 'Cư dân của sao Mộc có thể trông như thế nào?')
→ Duong asked (me/us) what the inhabitants of Jupiter might look like.
(Dương hỏi (tôi/chúng tôi) những cư dân của sao Mộc có thể trông như thế nào.)
4.
Chau said: “Will we still have traffic jams in 30 years’ time?”
(Châu nói: '30 năm nữa, chúng ta vẫn sẽ bị kẹt xe sao?')
→ Chau asked (me/us) if/whether we would still have traffic jams in 30 years’ time.
(Châu hỏi (tôi/chúng tôi) liệu 30 năm nữa có còn tình trạng kẹt xe nữa không.)
5.
“I’ve read a book about life on other planets,” Phuc told me.
(Phúc nói với tôi: 'Mình đã đọc một cuốn sách về sự sống trên các hành tinh khác'.)
→ Phuc told me (that) he had read a book about life on other planets.
(Phúc nói với tôi (rằng) cậu ấy đã đọc một cuốn sách về sự sống trên các hành tinh khác.)